Το λυθρίνι (επιστημονική ονομασία Pagellus erythrinus – Παγέλλος ο ερυθρίνος (Linnaeus, 1758)). Ψητό

Pin It on Pinterest